Tutkimusartikkeli: Opettajaopiskelijoiden valmiudet toimia oppilaiden hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla, miten toisen vuoden luokanopettajaopiskelijat kokevat valmiutensa havaita oppilaiden hyvinvointia uhkaavia tilanteita – kuten yksinäisyyttä ja kiusaamista – tarjota tukea tai ohjata oppilas tuen piiriin. Lisäksi selvitettiin, vaikuttaako etäopetus koettuun valmiuteen.

Kyselyn tulokset paljastivat, että luokanopettajaopiskelijat kokivat valmiutensa heikoimmiksi oppilaiden uhkakuviin ja kriiseihin liittyvän ahdistuksen sekä riippuvuuksien kohdalla. Parhaat valmiudet koettiin olevan oppilaiden yksinäisyyteen, kiusaamiseen ja yhteistyöhaasteisiin puuttumiseen. Valtaosa koki valmiutensa etäopetuksessa lähiopetusta heikommaksi kaikissa kyselyn viidessätoista tilanteessa.

Opettajankoulutusta tulee kehittää siten, että se valmistaa tulevaisuuden opettajat kohtaamaan kouluympäristön moninaistuvia haasteita sekä ylläpitämään niin omaa, oppilaiden kuin kouluyhteisön hyvinvointia myös epävarmoina aikoina.

– On kriittistä nostaa tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvinvointiin liittyvät teemat opettajien koulutuksen keskiöön, painottaa erikoistutkija ja tutkijatohtori Anne-Elina Salo Turun ja Jyväskylän yliopistoista.

– Eriarvoistumiskehitys, hyvinvoinnin polarisoituminen ja äkilliset muutospaineet heijastuvat monin tavoin koulujen arkeen, eivätkä opettajat saa jäädä yksin. Sosiaalisesti kestävän koulun rakentamisessa tarvitaan toimivaa monialaista yhteistyötä sekä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta riittävät ja hyvin kohdennetut resurssit.

Tutustu tutkimukseen:

Salo, A.-E. & Kajamies, A. (2024). Teacher candidates’ preparedness to address diverse situations that can threaten pupils’ well-being. Teaching and Teacher Education, 140.